Algemene Voorwaarden Essence E-Services

1. Definities

1. Essence E-Services dan wel HostingHype.nl: handelend onder de naam “Essence E-Services en HostingHype” statutair gevestigd te Leidschendam

2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer : de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Essence E-Services wordt gesloten.

3. Producten en diensten van Essence E-Services: de door Essence E-Services te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Essence E-Services. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

De site: https://www.essence-eservices.com , http://www.HostingHype.nl , https://www.HostingHype.com.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Essence E-Services.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Essence E-Services niet bindend en niet van toepassing.

3. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is

4. Essence E-Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpaginas of nieuwsbrief van Essence E-Services. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Essence E-Services gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW en per jaar. Tenzij anders aangegeven.

2. Essence E-Services heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.

3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan Essence E-Services het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van Afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het (digitale)offerte- of contractformulier is, ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Essence E-Services.

5. Duur en beëindiging

1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van Essence E-Services aangegaan voor de duur van 12 maanden, de looptijd is tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of Essence E-Services zoals omschreven in artikel 5(2).

2. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Essence E-Services heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Opzeggingen per e-mail kunnen niet worden verwerkt.

3. Een verhuizing van een domein door de afnemer naar een andere provider is geen opzegging van de overeenkomst.

4. Na ontvangst van de opzegging stuurt Essence E-Services een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals dat bekend is onze klantenadministratie.

5. Essence E-Services heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Essence E-Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6. Essence E-Services houdt zich het recht voort domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met 1 maand.

7. Essence E-Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

8. Essence E-Services heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door Essence E-Services
b) pornografische afbeeldingen worden verspreid
c) Nederlandse wetgeving wordt overtreden
d) internationale wetgeving wordt overtreden

6. Downgrade product

1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuur periode. Een downgrade van een overeenkomst door de Afnemer dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden. Een downgrade door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post of per fax. Downgrades per e-mail kunnen niet worden verwerkt.

7. Verplichtingen van Essence E-Services

1. Essence E-Services spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde Essence E-Services dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

2. Essence E-Services kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Essence E-Services diensten.

3. Essence E-Services onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Essence E-Services hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 8.2 tot en met 8.3 van deze algemene voorwaarden.

4. Essence E-Services is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Essence E-Services verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de (gratis) Essence E-Services Nieuwsbrief, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van Essence E-Services. Als u deze nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen kun u een verzoek sturen per e-mail aan servicedesk@essence-eservices.com

8. Verplichtingen van de klant.

1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Essence E-Services zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van Essence E-Services.

2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programmas -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Essence E-Services, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend open relaying door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programmas op te starten indien er een directe, door Essence E-Services toegestane verbinding met het systeem bestaat.

3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Essence E-Services; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Essence E-Services hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

5. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

6. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is er voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij ruime overschrijding is Essence E-Services bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Essence E-Services diensten informatie te verwijderen.

7. De klant geeft bij deze toestemming aan Essence E-Services zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Essence E-Services welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Essence E-Services en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Essence E-Services hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

9. Levering en leveringstijd

1. Levering van de hosting account en domeinnaam geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke of digitale opdracht en aanlevering van gegevens en door Essence E-Services benodigde documenten en/of promotiemateriaal , of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Essence E-Services zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

10. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Essence E-Services niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

2. Essence E-Services is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

11. Data/emailverkeer

1.Het dataverkeer/emailverkeer wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door Essence E-Services zoals beschreven op onze website (bijvoorbeeld software van de bedrijven SWsoft, Plesk of CPanel).

2. Het data/emailverkeer is beperkt door onze fair use policy met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een website uitzonderlijk verbruik vertoond zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen over het extreme gebruik. Voor onze webhosting pakketten wordt in ieder geval aangemerkt als exceptioneel gebruik: meer als 3 gigabytes aan dataverkeer per maand. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen over dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Essence E-Services, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de schriftelijke mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Essence E-Services. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan worden de standaard tarieven voor dataverkeer onverkort toegepast. De tarieven zijn te vinden op https://www.HostingHype.com en https://essence-eservices.com. Essence E-Services behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

12. Diskgebruik

1. Het diskgebruik wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door Essence E-Services zoals beschreven op onze website( bijvoorbeeld software van de bedrijven SWsoft, Plesk of CPanel ).

2. Onze hosting producten kennen duidelijk omschreven limieten met betrekking tot de hoeveelheid diskruimte die cliënt ter beschikking staat. Wanneer de toegewezen diskruimte wordt overschreden wordt cliënt daar automatisch van op de hoogte gesteld, middels een e-mail. Deze mail wordt dagelijks verstuurd zolang de overschrijding voortduurt. Wanneer deze overschrijding naar onze mening te lang voortduurt stellen wij cliënt daar schriftelijk van op de hoogte, deze krijgt dan de keuze of meer diskruimte aan te schaffen of zijn/haar gebruik terug te brengen. Wanneer wij na zeven dagen geen antwoord van cliënt op ons schrijven hebben ontvangen behouden wij ons het recht voor het pakket op te waarderen naar het benodigde volume zodat er niet meer sprake is van overschrijding van de diskgebruik limiet. Wanneer op enig tijdstip na onze schrijven wederom de diskgebruik limiet wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor het pakket wederom op te waarderen. Essence E-Services behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

13. Prijzen

1. Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Essence E-Services heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpaginas of nieuwsbrief van Essence E-Services. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

3. Indexatie: Essence E-Services houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

14. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Essence E-Services.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of per digitale betaling middels iDeal, PayPal of bankoverschrijving factuur, zo niet behoudt Essence E-Services het recht de prestatie van zijn kant (tijdelijk) stil te leggen.

4. Essence E-Services stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Essence E-Services kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Essence E-Services een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd, dit geldt bij automatische incasso.

8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Essence E-Services een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.

9. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Essence E-Services het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

15. Aansprakelijkheid

1. Essence E-Services is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Essence E-Services weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Essence E-Services kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Essence E-Services of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Essence E-Services.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Essence E-Services slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Essence E-Services bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Essence E-Services voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Essence E-Services.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Essence E-Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Essence E-Services is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Essence E-Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de eventuele benodigde specifieke instellingen welke nodig zijn voor de juiste functionering van software’s of services van derden.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Essence E-Services mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Essence E-Services. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Essence E-Services als gevolg daarvan lijdt.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

2. Wanneer domeinnamen door Essence E-Services op naam van Essence E-Services voor opdrachtgever worden geregistreerd wordt er medewerking verleend aan opdrachten van cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnamen. Bij alle geschillen in of buiten rechte wordt opdrachtgever die gebruik maakt van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de domeinnaam op eigen titel over te nemen. Wanneer opdrachtgever hier binnen 24 uur geen gehoor aan geeft wordt de registratie van de domeinnaam door ons ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

17. Buitengebruikstelling

1. Essence E-Services heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met Essence E-Services een verplichting jegens Essence E-Services niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Essence E-Services zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Essence E-Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Essence E-Services gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 50 excl.BTW.

18. Wijziging van de voorwaarden

1. Essence E-Services behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Essence E-Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpaginas of nieuwsbrief van Essence E-Services. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard

3. Wijzingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail of in onze elektronische nieuwsbrief.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Essence E-Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Essence E-Services
Gravin Juliana van Stolberglaan 31
2263 AB Leidschendam
Box A90
The Netherlands

*Voor het laatst gewijzigd op 20-04-2017

Overig:
Privacy Beleid

Disclaimer & Affiliate Disclosure

English

Terms and Conditions for Essence E-Services

If you require any more information or have any questions about our Terms and Conditions, please feel free to contact us by email at https://essence-eservices.com/contact.

Introduction

These terms and conditions govern your use of this website; by using this website, you accept these terms and conditions in full and without reservation. If you disagree with these terms and conditions or any part of these terms and conditions, you must not use this website.

You must be at least 18 [eighteen] years of age to use this website. By using this website and by agreeing to these terms and conditions, you warrant and represent that you are at least 18 years of age.

1. Definitions

1. Essence E-Services or HostingHype.nl: trading under the name “Essence E-Services and HostingHype” with its registered office in Leidschendam

2. Client, client, customer, customer: the natural or legal person with whom the agreement to deliver products and services of Essence E-Services is concluded.

3. Products and services of Essence E-Services: the products and services to be exploited by Essence E-Services whereby information to be made available by the client can be consulted electronically and with which electronic messages can be exchanged between users; This includes the production, placement and rental of web sites, the rental and registration of a domain, the promotion of a web site and all other additional and supporting products and services.

4. Agreement: every mutual acceptance, confirmed digitally, in writing or by e-mail, of delivery of one or more products or services of Essence E-Services. Electronically placed orders expressly included below.

The site: https://www.essence-eservices.com, http://www.HostingHype.nl, https://www.HostingHype.com.

2. Applicability

1. Insofar as the parties have not deviated from this in writing by mutual agreement, the following articles shall apply to every offer, assignment or agreement by or with Essence E-Services.

2. General terms and conditions of client or third parties are not binding for Essence E-Services and are not applicable.

3. In all cases in which an agreement with the customer ends, these general terms and conditions continue to control the relations between the parties insofar as this is necessary for the settlement of that agreement.

4. Essence E-Services is entitled to change these terms and conditions unilaterally. Changes also apply to agreements already concluded. Changes take effect in two weeks after publication or specified date by means of a written notice or a notice on the webpages or newsletter of Essence E-Services. If the customer does not wish to accept changes to the general terms and conditions, the customer has the right to terminate the agreement in writing as of the date on which the changed conditions take effect, until the changes take effect. After the moment of entry into effect, the customer is deemed to have accepted the changes – tacitly

3. Offer and acceptance

1. All quotations and quotations made by or on behalf of Essence E-Services are without obligation, exclusive of VAT and per year. Unless indicated otherwise.

2. Essence E-Services has the right to withdraw quotations. The quotations have, unless specified otherwise in the quotation, a validity period of a maximum of 14 days, starting from the date stated in the quotation. The quotation is at all times based on the information provided by the customer.

3. If conditions for the use or the application of a particular domain name or domain name extension are set by the authority issuing the domain name or extension, the customer must comply with these conditions, failing which Essence E-Services is entitled to the domain name registration of the Customer, or to suspend the registration procedure.

4. Start of the contract

An agreement is concluded on the day that the following conditions are met: the (digital) quotation or contract form, completed by the client, received and accepted by Essence E-Services.

5. Duration and termination

1. Unless the agreement states otherwise, an agreement is entered into for all other products and / or services of Essence E-Services for the duration of 12 months, the term is also indicated on the invoice. After expiration of a term tacit renewal takes place for the same period, subject to timely cancellation by the customer or Essence E-Services as described in article 5 (2).

2. Termination of an agreement by the client must take place at least two (2) calendar months before the end of the agreed term. Essence E-Services has the right to terminate the agreement at any time in writing or by e-mail, whereby a notice period of at least two (2) calendar months must be observed. Cancellation by the customer must be done in writing by post, the date of the postmark being the date of cancellation. Cancellations by e-mail can not be processed.

3. A transfer of a domain by the customer to another provider is not a termination of the contract.

4. After receiving the cancellation, Essence E-Services sends a confirmation of cancellation, without this confirmation there is no proof of cancellation and the agreement continues. The confirmation will be sent to the e-mail address of the administrative contact as known to our customer administration.

5. Essence E-Services has the right to terminate the agreement with immediate effect if the client does not, not properly or completely comply with one or more of its obligations towards Essence E-Services or acts in contradiction with it.

6. Essence E-Services reserves the right to no longer maintain domains after exceeding the payment term by 1 month.

7. Essence E-Services has the right to terminate the agreement without notice of default or judicial intervention with immediate effect if the client has been declared bankrupt, has requested or obtained suspension of payment or has otherwise lost the free management or its assets. The latter party is then not entitled to any compensation.

8. Essence E-Services has the right to terminate the agreement with immediate effect and without judicial intervention if:

a) the client makes improper use of services provided by Essence E-Services
b) pornographic images are distributed
c) Dutch legislation is violated
d) international law is violated

6. Downgrade product

1. Products can be converted into other products by the client, when it concerns a conversion to a cheaper product we speak of a downgrade. The lower rate then applies to the next invoice period. A downgrade of an agreement by the Customer must take place at least two (2) calendar months before the end of the agreed term for the current contract. A downgrade by the customer must be made in writing by mail or by fax. Downgrades by e-mail can not be processed.

7. Obligations of Essence E-Services

1. Essence E-Services, as a good service provider, makes every effort to: provide the Essence E-Services service (s) determined in the agreement; establishing and maintaining the connections that can be made to the internet via the system; the security of data that is stored.

2. However, Essence E-Services can not guarantee unrestricted access to the system and the internet, nor that Essence E-Services services can be used at all times.

3. Essence E-Services refrains from viewing personal e-mail and / or files from customers and does not make them available to third parties, unless Essence E-Services is obliged to do so by law or a court order, or in case the customer acts, or is expected to act, in violation of article 8.2 up to and including 8.3 of these general conditions.

4. Essence E-Services is reluctant to send e-mail to customers. Essence E-Services does not allow third parties to use its mail file and does not send offers to customers at the request of third parties. Customers do receive the (free) Essence E-Services Newsletter, with service announcements and news about the services and products of Essence E-Services. If you no longer wish to receive this newsletter, you can send a request by e-mail to servicedesk@essence-eservices.com

8. Obligations of the customer.

1. The customer shall act and behave in accordance with what may be expected of a responsible and careful internet user. The customer will inform Essence E-Services in writing as soon as possible of any changes in relevant data. The customer is responsible for the presence of the most recent customer data, or contact details, in the administration of Essence E-Services.

2. The customer refrains from hindering other customers or internet users and causing damage to the system. The customer is not permitted to start up processes or programs – whether or not via the system – of which the customer knows or can reasonably suspect that this is obstructing or causing damage to Essence E-Services, other customers or internet users. Here, indirect damage is also explicitly included due to misconfiguration on the customer side, for example but not exclusively open relaying by a misconfigured mail server. The customer is only allowed to start up processes or programs if there is a direct connection to the system permitted by Essence E-Services.

3. The customer is not permitted to use the system and the writing space for actions and / or conduct that are in conflict with applicable legal provisions, netiquette, agreement or these general terms and conditions. This includes, but is not limited to, the following actions and behaviors: spamming: the unsolicited sending of large quantities of e-mail with the same content and / or the unsolicited posting of a message with the same content in large numbers of newsgroups on the internet. This also includes spam sent via any other provider with reference to a website, e-mail address or other service at Essence E-Services; infringing copyrighted works or otherwise acting in violation of intellectual property rights of third parties; publishing or distributing child pornography; sexual intimidation or harassment of persons in other ways; hacking: the penetration of other computers or computer systems on the internet without permission.

4. The customer is not permitted to transfer his or her account, the manual or other rights arising from the agreement to third parties or to give it to third parties, unless Essence E-Services has expressly given its written permission for this. Without prejudice to the foregoing, the customer is permitted to have a website designed, installed and maintained by a third party. The customer remains responsible for the use of his or her account and password.

5. The customer is responsible for the necessary hardware and software, configuration, peripherals and connections to enable access to the system.

6. The customer is bound by the amount of writing space as described in the agreement. The customer is responsible that this amount is not exceeded. In the event of a large excess, Essence E-Services is authorized to delete information for the proper functioning of the Essence E-Services services.

7. With this permission, the customer gives Essence E-Services his or her personal data in the registration of Essence E-Services which is required for her administration and management tasks. This personal registration contains both account and traffic data and is only accessible to Essence E-Services and is not provided to third parties, unless Essence E-Services is required to do so by law or a court decision.

9. Delivery and delivery time

1. Delivery of the hosting account and domain name shall take place as soon as possible after written or digital instructions and delivery of data and documents and / or promotional materials required by Essence E-Services or at a later agreed time.

2. If there is a threat of exceeding the agreed delivery time, this will be communicated as soon as possible. In the event of force majeure on the part of Essence E-Services, the term will be extended by the period of that force majeure. Excessive exceeding of the delivery time can be considered as a ground for dissolution of the agreement.

3. In case of application and registration of a domain, account must be taken of a lead time of a few weeks.

10. Force majeure

1. Force majeure in relation to the agreement is understood to mean everything that is understood in law and jurisprudence. More specifically, all external causes that were not reasonably foreseeable and as a result Essence E-Services is unable to meet its obligations towards the customer. This includes, but is not limited to, faults in the connection to the Internet, disruptions in the telecommunications infrastructure, network disruptions.

2. Essence E-Services is not bound by its obligations under the agreement if performance has become impossible due to force majeure. The agreement will then be dissolved.

11. Data / email traffic

1.The data traffic / email traffic is determined by us using the method used in the software packages used by Essence E-Services as described on our website (for example software from the companies SWsoft, Plesk or CPanel).

2. The data / email traffic is limited by our fair use policy on the understanding that this should be acceptable in relation to the average consumption of the average user, if a website shows exceptional consumption it will be removed or get a surcharge over the extreme use. For our webhosting packages is in any case regarded as exceptional use: more than 3 gigabytes of data traffic per month. We inform the client of this extreme use and allow them to pay a surcharge on this extreme use of data / e-mail traffic, in consultation with Essence E-Services, if the relevant owner of the If the website does not agree with this, it will be given the opportunity to place the present website elsewhere and to remove it from the servers of Essence E-Services until 12.00 hours after the written notice. If the client does not respond to this, the standard rates for data traffic will be applied in full. The rates can be found at https://www.HostingHype.com and https://essence-eservices.com. Essence E-Services also reserves the right to remove the present website from its servers without further notice. No claim can ever be made on compensation in any form whatsoever.

12. Disk usage

1. The disk usage is determined by us using the method used in the software packages used by Essence E-Services as described on our website (for example software from the companies SWsoft, Plesk or CPanel).

2. Our hosting products have clearly defined limits with regard to the amount of disk space available to the client. When the allocated disk space is exceeded, the client is automatically informed of this by means of an e-mail. This mail is sent daily as long as the exceedance continues. If, in our opinion, this overrun persists for too long, we will inform the client of this in writing, who will then be given the choice to purchase more disk space or to reduce his / her use. If after seven days we have received no response from the client to our letter, we reserve the right to upgrade the package to the required volume so that there is no longer any question of exceeding the disk usage limit. If the disk usage limit is exceeded at any time after our writing, we reserve the right to re-upgrade the package. Essence E-Services also reserves the right to remove the present website from its servers without further notice. No claim can ever be made on compensation in any form whatsoever.

13. Prices

1. All prices stated on the site, as well as agreed prices are exclusive of VAT, unless otherwise stated.

2. Essence E-Services has the right to change the rates. Changes also apply to agreements already concluded. Changes take effect in two weeks after publication or specified date by means of a written notice or a notice on the webpages or newsletter of Essence E-Services. If the customer does not wish to accept changes to the general terms and conditions, the customer has the right to terminate the agreement in writing as of the date on which the changed conditions come into effect, until the changes take effect. After the moment of entry into effect, the customer is deemed to have accepted the changes – tacitly.

3. Indexation: Essence E-Services reserves the right, without prior notice, to increase all prizes annually by a percentage. This percentage is maximally equal to 5 percent plus a percentage equal to the increase in the consumer price index, as determined by Statistics Netherlands, for the year prior to that of the price increase. It is expressly stated that price increases in connection with the indexation we apply do not constitute grounds for interim dissolution. Indexation is an integral part of the agreed price.

14. Payment terms

1. The payment obligation of the client commences on the day the agreement is concluded. The payment relates to the period that starts on the day of the actual availability of products and services from Essence E-Services.

2. The compensation due in respect of the agreement is exclusive of VAT and possibly other levies arising from statutory regulations. The Client is furthermore liable for the fees arising from these conditions or regulations.

3. Depending on the term for which the agreement was entered, the costs due will be charged in advance, and must usually be paid in advance each year, by direct debit or digital payment via iDeal, PayPal or bank transfer invoice, if not Essence E-Services reserves the right to (temporarily) halt the performance on its part.

4. Essence E-Services sends the client an invoice per payment term for the costs associated with the agreement.

5. If the client has not paid on time, this will be communicated to the client and a further payment term will be determined. If payment is not made within that period, the client is in default without further notice of default.

6. If the client is of the opinion that the costs charged are incorrect, the client may make the objections known to the Essence E-Services within two weeks after the date on the invoice.After receiving the objection, the Essence E-Services will conduct an investigation into the correctness of the invoice amount.

7. The client is in default from the moment at which the due payment can not be collected due to the client, this applies to direct debit.

8. If amounts owed by the client can not be collected or not received, Essence E-Services will charge a default interest equal to the statutory interest, which will be payable from the moment the client is in default until the moment of collection. In addition, all reasonable costs incurred in obtaining payment in and out of court are at the expense and risk of the customer.

9. If an increased amount is collected by mistake, then Essence E-Services must immediately return the surplus of the amount collected at the first request of the client to the client. All this plus statutory interest from the day of collection up to the amount on which the said amount will be returned.

15. Liability

1. Essence E-Services in its activities depends on the cooperation, services and deliveries of third parties, where Essence E-Services has little or no influence on. Essence E-Services can therefore in no way be held liable for any damage resulting from the relationship with Essence E-Services or the breaking of it regardless of whether the damage occurs or becomes visible during the relationship with Essence E-Services.

2. In case of attributable shortcoming in the fulfillment of the agreement, Essence E-Services is only liable for replacement compensation, ie reimbursement of the value of the failed performance. Any liability of Essence E-Services for example for any other form of damage is excluded, including additional compensation in any form whatsoever, compensation for indirect damage or consequential loss or damage due to lost turnover or profit.

3. The Client indemnifies Essence E-Services against all claims for compensation that third parties may assert in respect of damage that has arisen in any way by the unlawful or careless use of the products and services of Essence E-Services delivered to the Client.

4. Given the large number of nodes on the Internet with human intervention, the use of local networks and wireless communication, one has to take into account the fact that the information obtained or sent via the Internet is freely accessible. Essence E-Services can not be held liable for damage in any form whatsoever caused by sending confidential or secret information. Essence E-Services is not liable for the security or misuse by third parties of the data that is stored.

5. Essence E-Services is not responsible or liable for the content of promotional material supplied by the client.

6. The Client is responsible for supplying any necessary specific settings required for the proper functioning of third-party software or services.

7. The Client is liable for all damage that Essence E-Services may suffer as a result of a shortcoming attributable to the Client in the fulfillment of the obligations arising from the agreement and these conditions.

8. Changes to the client’s details must be immediately communicated to Essence E-Services by the client in writing. If the client does not do this, the client is liable for any damage that Essence E-Services suffers as a result.

16. Transfer of rights and obligations

1. The parties are not entitled to transfer their rights or obligations arising from an agreement to third parties without the prior written consent of the other party.

2. When domain names are registered by Essence E-Services in the name of Essence E-Services for the client, cooperation will be given to client assignments relating to the relocation, transfer or termination of these domain names. In all disputes in or out of court, the client who makes use of such a domain name is given the opportunity to take over the domain name on his / her own behalf. If the client does not respond to this within 24 hours, the registration of the domain name will be canceled by us. No claim can ever be made on compensation in any form whatsoever.

17. Decommissioning

1. Essence E-Services has the right to (temporarily) decommission delivered products and services and / or limit their use if the client has an obligation towards Essence E-Services in respect of the agreement or other agreements with Essence E-Services. does not comply with or acts contrary to these general terms and conditions. Essence E-Services will inform the client of this in advance, unless this can not reasonably be expected from Essence E-Services. The obligation to pay the amounts due remains also during the decommissioning.

2. The commissioning will be resumed if the client has fulfilled his obligations within a period set by Essence E-Services and has paid an amount set for this purpose for resumption, amounting to € 50 excl. VAT.

18. Modification of the conditions

1. Essence E-Services reserves the right to change or supplement these conditions.

2. Essence E-Services is entitled to change these terms and conditions unilaterally. Changes also apply to agreements already concluded. Changes take effect in two weeks after publication or specified date by means of a written notice or a notice on the webpages or newsletter of Essence E-Services. If the customer does not wish to accept changes to the general terms and conditions, the customer has the right to terminate the agreement in writing as of the date on which the changed conditions come into effect, until the changes take effect. After the moment of entry into effect, the customer is deemed to have accepted the changes – tacitly

3. Changes are published on the site or sent by e-mail or in our electronic newsletter.

19. Dispute resolution and applicable law

1. If by judicial decision one or more articles of these conditions are declared invalid, other provisions of these general terms and conditions will remain in full force and Essence E-Services and the client will consult in order to introduce new provisions to replace the void, or to agree on the stipulated stipulations, taking into account as far as possible the purpose and purport of the invalid or annulled provisions.

2. Only Dutch law is applicable to the agreement.

Essence E-Services
Countess Juliana van Stolberglaan 31
2263 AB Leidschendam
Box A90
the Netherlands

* Last modified on 20-04-2017

https://essence-eservices.com’s details

The full name of https://essence-eservices.com is Essence E-Services.

Essence E-Services’s registered address is

Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box A90
2263 AB 
Leidschendam The Netherlands

You can contact https://essence-eservices.com by email at our email address link at the top of this Terms and Conditions document.

Other:
Privacy Policy

Disclaimer & Affiliate Disclosure

Overweegt u ons, voor uw volgende project? Goed Plan!

Waarom kiezen voor Essence E-Services?

Toegewijde Service

Persoonlijk contact met uw webdesigner of accountmanager.

Flexible Oplossingen

Van webdesign tot online marketing, we staan voor u klaar!

Waar voor uw geld

We zijn trots op het leveren van top design & diensten tegen de beste prijzen.

Snelle Realisatie

Na onze intake, gaan we direct aan de slag met uw website en diensten.

Support Team

Support ticketbalie 24/7 geopend, responstijd 12-24 uur, en een specifiek toegewezen accountmanager om u ook eventueel tijdens kantooruren via de telefoon te helpen.

Gepassioneerde Mensen

Mooi design en top dienstverlening. Wij streven ernaar om u online te houden!